VARFÖR TRÄ

Det finns flera anledningar till att välja trä. Trä är vackert, lätt och starkt att göra produkter av och varmt och skönt att ta på. Vi använder trä både för att skapa med och för att värma oss. Som det skogsland Sverige är har vi en fantastisk möjlighet att vara en del av lösningen på viktiga frågor kring klimat och miljö. Du som använder träprodukter spelar också en viktig roll. När du väljer trä, väljer du också ett material med många fördelar:

  • Förnyelsebart
  • Binder CO2
  • God tillgång
  • Väl beprövat
  • Lättillgängligt
  • Lättbearbetat och enkelt att underhålla
  • Beständigt
  • Hög specifik styrka (starkt i förhållande till sin vikt)
  • Värme- och ljudisolerande
  • .... och så doftar det gott!

Trä binder koldioxid!

Klimatförändringarna beror främst på utsläpp av koldioxid. Användningen av trä kan minska koldioxidutsläppen.Säkert har du hört talas om fotosyntesen. Men hur var det nu den fungerade? Fotosyntesen är viktig för så gott som allt liv här på jorden. För att den skall fungera behövs koldioxid, vatten, solljus och klorofyll. Klorofyll finns i löv och barr och är det som gör växterna gröna och det är här fotosyntesen sker. Här fångar klorofyll upp energi från solen och med hjälp av den tillverkas kolhydrater av koldioxid från luften och vatten och näringsämnen från marken. Kolhydraterna lagras i trädet och ger trädet växtkraft.

Fotosyntesen

Koldioxiden har alltså lagrats in i trädet i form av grundämnet kol. Ju mer skog som växer, desto mer kol lagras. Under fotosyntesen frigörs dessutom syre som vi människor behöver för att andas. Under ett år avger en normalstor björk i stort sett den mängd syre som en person behöver under året. Trä binder kol även efter avverkning. Kolet finns kvar i alla de produkter som vi använder trä till. Därför är även avverkningen ett viktigt led i livscykeln. Använder vi inte våra träd utan låter dem dö och förmultna frisläpps det bundna kolet till atmosfären igen i form av koldioxid.

Våra skogar växer med cirka 120 miljoner m3 per år och binder därmed cirka 110 miljoner ton koldioxid. De svenska utsläppen ligger runt 55 miljoner ton. Vår skog binder alltså dubbelt så mycket som utsläppen. Så trä är en lösning på vår klimatkris, något som erkänns och sprids av allt fler, Livscykelanalyser som räknar in träets koldioxidlagring pekar väldigt ofta på trä och träbaserade material som det bästa alternativet. De närmaste 40 åren ska vi globalt bygga lika mycket som mänskligheten gjort hittills genom alla årtusenden. Kombinerar vi detta med de senaste klimatlarmen är det uppenbart att ökat användande av trä inte längre är en fråga för träbranschen, utan en avgörande fråga för oss alla. Nils Lindstrand, chefredaktör NTT.

Did you know that... - En faktafilm från CEI Bois (the European Confederation of woodworking industries) om trä i Europa.

Skogsindustrin är viktig för Sverige!

I Sverige, där rätten att vistas i naturen är inskriven i grundlagen, är kopplingen mellan trä och miljö stark och naturlig. Den svenska skogen är dessutom grunden för skogsindustrin. Skogsindustrin är Sveriges i särklass största exportsektor med ett exportnetto (export minus import) som är större än någon av våra andra industrisektorer. Sverige räknas som världens näst största exportör av sågade trävaror, tredje största exportör av massa och fjärde största exportör av papper. Produktionsvärdet i skogs- och träindustrin i Sverige uppgår till över 200 miljarder och sysselsätter direkt och indirekt cirka 200 000 personer. Skogsindustrin är alltså en hörnsten i svensk ekonomi och en av Sveriges viktigaste basindustrier som skapar sysselsättning i hela landet. Med sin naturliga råvara spelar skogsindustrin också en nyckelroll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det är dock viktigt att vi hela tiden hittar nya sätt att förädla vår råvara. Ju mer vi förädlar desto större värde inbringar produkten.
Läs mer: Skogsindustrierna

Tidigare regering har därför beslutat om en nationell strategi, BioInnovation, som är en branschöverskridande satsning för att utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara, till stor del trä. Visionen är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050. Läs mer: BioInnovation

 

Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi - Skogsindustrierna

Skogen tar inte slut!

Många lever i tron att skogen håller på att ta slut. Det stämmer inte. För varje träd som avverkas i Sverige planteras minst två nya och ibland fler än så. Krav på återplantering infördes redan i början av 1900-talet i Sveriges första skogsvårdslag. Tillväxten i våra skogar är större än uttaget, vilket innebär att virkesförrådet ständigt ökar. Ökningen har pågått sedan 1920-talet och vi har dubbelt så mycket virke i våra skogar idag som vi hade för 100 år sedan. 70% av Sveriges yta (landareal) täcks av skog, främst barrskog. Med välskötta skogar är trä en oändlig resurs. 

I Sverige har vi en nationell skogsvårdslagstiftning som säkrar både biologisk mångfald och god virkesavkastning. Tanken är att skogen ska erbjuda livsrum för många olika arter, inte bara de virkesproducerande träden. Utöver lagstiftningen finns även andra internationella och frivilliga system. Systemen kallas certifiering av skogsbruk och de befrämjar ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. Anledningen till att man började med skogscertifiering var för att hindra den kraftiga avskogningen i tropikerna. Produkter från certifierade skogar är märkta med symbolen för FSC, Forest Stewardship Council http://se.fsc.org/ eller PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Märkningen gör det möjligt för dig som konsument att göra ett bättre val.

Här växer framtiden - Den Svenska Skogen

Nya trämaterial

nya biobaserade material, produkter och tjänster

Mycket händer inom träområdet - nya material, produkter och tjänster tas fram. Många har insett att trä är framtiden och flera industrier som historiskt inte har använt trä nu också får upp ögonen för materialet. Nedan beskrivs ett axplock av nya material och produkter som är på gång eller som redan finns på marknaden idag.

Trätextilier

Träfiber är på god väg att bli en viktig del av textilproduktionen i världen. Tekniken att tillverka textil av träfiber är inte ny men har på senare tid fått ett uppsving. Efterfrågan på textilier ökar samtidigt som bomullsodling (som står för merparten av råvaran) innebär stora påfrestningar på ekosystemet. Därför har tillverkning av träfiber för textilframställning på nytt blivit ett intressant område för massatillverkare. Läs mer:

Specialcellulosa för textilier

Textilindustrin ställer om lockas av skogen

 

Biokompositer

Ett flertal nya träbaserade kompositer finns idag på marknaden. Dessa är lignin- och cellulosabaserade kompositer med inblandad biopolymer (plast). Ta en titt på biokompositerna Durapulp, UPM ForMi och Werzalit, så förstår ni vart vi är på väg:

Durapulp
UPM ForMi
S2 holz polymer

Fönsterglas av trä?

Forskare på KTH har tagit fram trä som är transparent. Bland framtida tänkbara applikationer finns husfasader som samtidigt är solcellspaneler. En av fördelarna med KTH-forskarnas trä är att råmaterialet är både billigt och hållbart. En annan positiv aspekt är att träet har låg densitet, vilket gör materialet lätt. När ligninet avlägsnat blir det bruna träet vackert vitt. Trä är dock inte optiskt transparent naturligt, så för att uppnå den effekten så måste det skräddarsys på nanonivå, säger Lars Berglund. Läs mer https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/kth-forskare-har-uppfunnit-genomskinligt-tra-1.638511

Nanocellulosa

Tallolja

Nanocellulosa, eller mikrofibrillerad cellulosa som det bättre benämns, kan framställas antingen kemiskt eller mekaniskt utifrån vanlig pappersmassa, och kan användas till att framställa olika nya spännande material. Ett par exempel:

Forest Foam - Tänkt att du vispar in luft i nanocellulosan, precis som om du vispar äggvita och sedan härdar i ugn. Då får nu Forest Foam som är ett isolerande och stötdämpande material som liknar frilogit (polystyren). Flera använingsningsområden är tänkbara. I filmen nedan ser du en demenonstrator i form av en hjälm.

Träpaljetter - Ett forskningsprojekt från RiSE, se bild.

RiSE - Det här kan vi - Nanocellulosa

Tallolja

Tallolja

Vill du köra din bil på råtalldiesel? Tallolja, en biprodukt från massa- och pappersindustrin, är basen i framställningen av råtalldiesel som slutligen blir till grön diesel s k ACP Evolution Diesel. Med den gröna dieseln minskar dina fossila koldioxidutsläpp tack vare att den delvis är tillverkad av tallolja. Dessutom fungerar den till alla dieselmotorer. Produkten lanserades våren 2011 med 20% förnybar råvara. Från maj 2013 består den av upp till 35% förnybar råvara. När du tankar ACP Evolution Diesel minskar du koldioxidutsläppen med upp till 31%. Läs mer på:

Evolution Diesel
www.sunpine.se

Hur använder vi den svenska skogen? - EkoPortal2035

Länkar

Nedan följer ett antal länkar till olika forskningsinstitut, organisationer och företag som jobbar med trä på olika sätt:

BioInnovation - www.bioinnovation.se - BioInnovation - Nya biobaserade material, produkter och tjänster - BioInnovation är en branschöverskridande satsning för att utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara. Visionen är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050.

EkoPortal 2035 - www.ekoportal2035.se - Ekoportal2035 visualiserar en miljö som till så stor del som möjligt baseras på material och produkter från förnybara råvaror såsom trä. Det är en spännande framtidsbild med biobaserade material i centrum.

SVENSKT TRÄ - www.svenskttra.se - Verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande.

TräGuiden - www.traguiden.se - En hemsida med teknisk information om trä och träbyggande.

Eco Build - http://ecobuild.se - Competence Centre for eco-efficient and innovative wood-based materials.

RiSE - Ett forskningsinstitut som nu innefattar både SP Trä och Innventia och som arbetar med innovationer baserade på råvara från skogen. Läs mer: Träteknik. Det som kallas träteknik är läran om hur man använder trä på bästa sätt. Det kan vara hur man konstruerar och utvecklar standarder men även kunskap om hur trä fungerar. Allt för att industrin ska kunna sälja och förädla sitt trä på bästa sätt i ett hållbart samhälle.

TMF, Trä- och Möbelindustriförbundet - www.tmf.se - TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige.

Forest Stewardship Council, Sverige - http://se.fsc.org/ - En internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar.

UrNatur - http://urnatur.se/sv/ - Konferens och hotellverksamhet i skogen som måste upplevas! Allt baserat på hållbart skogsbruk och leverne.